معرفی استارتاپ

در این بخش به معرفی استارتاپ های ایرانی و خارجی فعال و موانع و شرایط موفقیت و شکست آنها و همچنین اخبار حوزه آنها پرداخته ایم.